hosting
wydajność i niezawodność wygoda bogate możliwości
szybkie łącza światłowodowe do kilku niezależnych operatorów (BGP4), własna serwerownia w Polsce, regularny backup, profesjonalna pomoc techniczna, potrójne zabezpieczenia antyspamowe i antywirusowe poczty, pewna infrastruktura wygodne zarządzanie serwerem - autorski panel: demo i kontem e-mail: demo, instalator skryptów WWW, Kreator Stron, 10-dniowy, bezpłatny okres testowy nieograniczona ilość domen, obsługa skryptów PHP4/5, Perl, Python, uWSGI, FastCGI, MySQL, PostgreSQL, cron, shell, własna subdomena ITL.pl, zarządzanie strefami DNS hostowanych domen, dostęp do logów serwera WWW, rozbudowane statystyki odwiedzalności, profesjonalne listy dyskusyjne
Biuro Obsługi Klienta
178507580
698651746
pon.-pt. 8:00-16:00
Email:
Pomoc techniczna
Email:
Http:// helpdesk
Dlaczego my?
 • Jesteśmy na rynku od 1997 roku
 • Wydajne serwery w Polsce
 • Indywidualne podejście do klienta
 • Profesjonalna pomoc techniczna
 • Wygodny panel administratora: demo
 • Bezpłatny okres testowy
 • Wygodny kreator stron: demo
 • Instalator darmowych skryptów WWW (WordPress, Joomla!, Drupal, phpBB, osCommerce, Moodle, SEO Panel i wiele innych)

Regulamin korzystania z serwerów VPS i serwerów dedykowanych w systemie ITL.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. System usług hostingowych ITL.PL jest prowadzony przez firmę INTERTELE S.A. z siedzibą w Rzeszowie, al. T. Rejtana 10, zwaną dalej Operatorem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania z serwerów VPS i serwerów dedykowanych w systemie ITL.PL, prawa i obowiązki Abonenta, prawa i obowiązki Operatora, zakres odpowiedzialności Operatora oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 3. Przed zamówieniem usługi należy uważnie przeczytać Regulamin. Składając zamówienie na serwer VPS lub serwer dedykowany w ITL.PL, Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.
 4. Niniejsza usługa i Regulamin przeznaczone są dla Abonentów nie będących konsumentami.

§2 Definicje

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy wyróżnione pogrubieniem będą miały następujące znaczenie:
 • Abonent - klient INTERTELE S.A.: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamówił usługę serwera VPS lub serwera dedykowanego.
 • Aktywacja usługi - dzień w którym Operator rozpocznie świadczenie Usługi
 • Cennik - lista zawierająca ceny usług wchodzących w zakres usług systemu ITL.PL, wraz z listą ich parametrów technicznych (Specyfikacją techniczną), dostępny jest pod adresem http://cennik.itl.pl.
 • Dane bilingowe - dane Abonenta pozwalające poprawnie wystawić przez Operatora fakturę z tytułu wykonania Usługi.
 • Host - Serwer fizyczny, na którym uruchamiane są VPS
 • Okres rozliczeniowy - okres jednego miesiąca kalendarzowego, będący podstawą rozliczania należności Abonenta wobec Operatora. Rozpoczyna się i kończy we wskazanych na fakturze dniach miesiąca.
 • Opłata wyrównawcza - wymieniona w Cenniku kwota za przekroczony miesięczny limit transferu określony w specyfikacji technicznej usługi.
 • Panel administracyjny ITL.PL - strony WWW dostępne w pod adresami:
  http://strefaklienta.itl.pl
  http://admin.itl.pl
  http://hostadmin.itl.pl
  na których Abonent może zarządzać parametrami i zasobami Usługi, aktualizować wymagane dane kontaktowe (w szczególności dane bilingowe, adres e-mail oraz hasło identyfikujące Abonenta w systemie informatycznym Operatora).
 • Regulamin - Regulamin korzystania z serwerów VPS i serwerów dedykowanych w systemie ITL.PL.
 • Pierwszy okres rozliczeniowy - okres liczony od dnia aktywacji usługi do końca bieżącego miesiąca w którym usługa została aktywowana.
 • Serwer dedykowany - Serwer fizyczny dzierżawiony przez Abonenta w całości, bez współdzielenia zasobów z innymi abonentami.
 • Umowa - Umowa zawierana przez Abonenta z Operatorem, w ramach której Operator świadczy usługi dzierżawy serwera VPS lub serwera dedykowanego na rzecz Abonenta.
 • Usługa - Usługa realizowana przez Operatora polegająca na wydzierżawieniu przez Operatora serwera VPS lub serwera dedykowanego na rzecz Abonenta oraz na udostępnieniu Abonentowi narzędzi do samodzielnego zarządzania tymi zasobami. Usługa świadczona jest przez cały okres obowiązywania Umowy. Operator zaprzestaje świadczenia Usługi wraz z momentem rozwiązania Umowy.
 • VPS - Virtual Private Server - wydzielona część serwera fizycznego - Hosta, z przydzielonymi zasobami (przestrzeń dyskowa, ram, czas procesora, adres IP), kontrolowanymi przez osobny system operacyjny, dzierżawiony przez Abonenta.

§3 Tryb uruchomienia usługi

 1. Usługa będzie aktywowana w terminie ustalonym w Umowie.
 2. Warunkiem aktywacji Usługi zgodnie z jej Specyfikacją techniczną jest odnotowanie przez Operatora na swoim koncie bankowym wpłaty ze strony Abonenta, w wysokości oraz terminie określonym na fakturze proforma wystawionej do zamówienia.
 3. Dokonanie pierwszej wpłaty za Usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, że Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Dzień aktywacji Usługi należy traktować jako datę, od której zastosowanie mieć będą postanowienia Regulaminu.
 4. W terminie 5 dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty za fakturę proforma Operator wystawia fakturę VAT tytułem wykonania Usługi. Operator przesyła wystawioną fakturę VAT Abonentowi pocztą na adres wskazany w Formularzu zamówienia. Akceptując niniejszy Regulamin, Abonent upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu Abonenta.

§4 Płatności za Usługę

 1. W okresie obowiązywania umowy Operator na początku każdego miesiąca wystawia fakturę VAT za bieżący okres rozliczeniowy. Do faktury może zostać doliczona Opłaty Wyrównawcza, naliczana za poprzedni okres rozliczeniowy, wg obowiązującego cennika. Opłata Wyrównawcza może być naliczona na osobnej fakturze.
 2. Faktury VAT wystawiane są z 9-dniowym terminem płatności. Operator wysyła fakturę VAT pocztą tradycyjną, na adres wskazany przez Abonenta. Za zgodą Abonenta, Operator będzie mógł wysyłać poprzez e-mail lub udostępniać w Strefie Klienta elektroniczny obraz faktury.
 3. W przypadku nieotrzymania należnej za Usługę kwoty w wyznaczonym na fakturze terminie, Operator rości sobie prawo do ograniczenia parametrów świadczonej Usługi lub nawet zawieszenia świadczenia Usługi. Zniesienie ograniczenia lub wznowienie świadczenia usługi nastąpi po uregulowaniu przez Abonenta wymagalnych zobowiązań za Usługę.
 4. Otrzymywane wpłaty od Abonenta Operator w pierwszej kolejności przeznacza na pokrycie najdawniej wymagalnych należności za Usługę.

§5 Zaprzestanie świadczenia Usługi dla Abonenta przez Operatora

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy i do podjęcia działań zmierzających do zaprzestania wykonywania Usługi gdy:
  1. Abonent złamał postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. Abonent podał nieprawidłowe lub niekompletne dane bilingowe,
  3. Abonent zażądał usunięcia jego danych bilingowych.
 2. Operator zaprzestanie wykonywania Usługi, gdy Abonent rozwiąże Umowę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Operatora albo takie oświadczenie zostanie wysłane przez Abonenta pocztą tradycyjną, faxem lub e-mailem.

§6 Prawa i obowiązki Operatora

 1. Obowiązkiem operatora jest dołożenie wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do:
  1. doraźnego wprowadzenia ograniczeń dostępnych zasobów w szczególnych przypadkach, w których:
   • działanie serwera VPS Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera Hosta
   • działanie serwera VPS lub serwera dedykowanego spowoduje nadmierne obciążenie łączy telekomunikacyjnych
   • działanie serwera VPS lub serwera dedykowanego powoduje pogorszenie jakości usług świadczonych innym Abonentom.
   O ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony e-mailem, na dane przypisane do konta klienta.
  2. wysyłania na konta pocztowe podane w Formularzu zamówienia komunikatów związanych z funkcjonowaniem usług oraz listów informujących o bieżących działaniach Operatora związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 2, ppkt (a), Operator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego podjęcia negocjacji z Abonentem, prowadzących do wdrożenia rozwiązań eliminujących wspomniane obciążenie w dłuższej perspektywie. Takie rozwiązanie może polegać m.in. na:
  • zmianie opcji VPS na wyższą,
  • zamianie usługi VPS na usługę serwera dedykowanego
  W przypadku, gdy negocjacje nie zakończą się porozumieniem, Operator zachowuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 4. W przypadku przekroczenia w trakcie okresu rozliczeniowego wielkości miesięcznego limitu ruchu określonego w specyfikacji technicznej Usługi, Operator na początku następnego miesiąca może naliczyć Opłatę Wyrównawczą.

§7 Prawa i obowiązki Abonenta

 1. Abonent ma prawo do:
  1. korzystania z Usługi w sposób opisany w Regulaminie,
  2. rezygnacji z Usługi z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług musi być złożone pisemnie w siedzibie Operatora albo wysłane pocztą tradycyjną, faxem lub e-mailem).
  3. zwrotu niewykorzystanej części abonamentu.
 2. Abonent jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Usługi zgodnie z określoną w Cenniku usług Specyfikacją techniczną,
  2. zachowania należytej staranności w użytkowaniu wydzierżawionego serwera VPS lub serwera dedykowanego,
  3. wykorzystania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety sieciowej (etykiety użytkowników Internetu),
  4. respektowania wszelkich praw autorskich przy korzystaniu z Usługi. Dotyczy to w szczególności uruchamiania w ramach Usługi licencjonowanego systemu operacyjnego i licencjonowanych programów,
  5. dbania, by hasła dostępowe do usługi były należytej jakości, trudne do odgadnięcia: min. 8 znaków, niepodatne na ataki słownikowe,
  6. dbania o należytą ochronę haseł dostępu do usługi przez użycie szyfrowanych kanałów transmisji (ssh, sftp, https etc.),
  7. niedziałania na szkodę innych Abonentów i innych użytkowników sieci Internet,
  8. dokonywania terminowych opłat za korzystanie z Usługi.
 3. Zabronione jest Abonentowi w szczególności:
  1. łamanie zabezpieczeń innych komputerów widocznych w Internecie oraz próby takiego zachowania,
  2. zakłócanie działania serwerów Operatora i VPS innych Abonentów Operatora,
  3. wysyłanie poprzez infrastrukturę Operatora niechcianej korespondencji e-mail (tzw. SPAM),
  4. utrzymywanie lub rozpowszechnianie treści nielegalnych oraz nielegalnego oprogramowania,
  5. przechowywanie i rozpowszechnianie treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
  6. naruszanie prywatności oraz praw osób trzecich.
 4. Korzystając z usługi, Abonent zobowiązuje się do nie naruszania praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Operatora. W razie poniesienia przez Operatora jakiejkolwiek szkody, spowodowanej użytkowaniem przez Abonenta Usługi w sposób naruszający prawa osób trzecich, Abonent zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.

§8 Ograniczenie odpowiedzialności Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  1. skutki wynikające z zaprzestania świadczenia Usługi Abonentowi zgodnie z prawem, Umową lub Regulaminem,
  2. szkody wyrządzone z powodu podania przez Abonenta danych niepełnych, nieprawidłowych lub fałszywych,
  3. szkody powstałe w wyniku kataklizmów (np. huragan, powódź, pożar itp.),
  4. szkody powstałe wyniku awarii systemów i łączy innych dostawców, ingerencji urzędów i instytucji administracji państwowej,
  5. szkody powstałe w wyniku złamania przez Abonenta postanowień niniejszego Regulaminu,
  6. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania Usługi przez Abonenta,
  7. szkody powstałe w wyniku działalności Abonenta,
  8. szkody powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Abonenta, lub innych kodów zabezpieczających dostęp do usług.

§9 Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zostać sporządzona w formie pisemnej na adres email oraz powinna zawierać:
  1. dane teleadresowe Abonenta,
  2. nazwę i typ reklamowanej Usługi,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. określenie przedziału czasowego, którego reklamacja dotyczy,
  5. uzasadnienie.
 2. Reklamacja winna zostać przesłana na adres Operatora (emailem lub pocztą) w terminie 14 dni od chwili zaistnienia przyczyny reklamacji.
 3. Operator rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację i udzieli Abonentowi odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest firma Intertele S.A. z siedzibą przy ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów. Zgodnie z w/w ustawą Abonentowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, a także możliwość ich poprawiania.
 2. Dane osobowe Abonenta zawarte w formularzu przetwarzane są w celu:
  1. realizacji zamówienia
  2. marketingu bezpośredniego usług i produktów Intertele S.A. (emaile z informacjami o nowościach, promocjach, komunikaty techniczne etc.).

§11 Postanowienia końcowe

 1. Korespondencja do Abonenta
  1. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej od Operatora do Abonenta będą kierowane na adres e-mail konta klienta
  2. Wysłanie w/w listu przez Operatora będzie rozumiane za dostarczenie go Abonentowi.
  3. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie przesyłana przez Operatora do Abonenta na adres pocztowy zadeklarowany w danych konta klienta.
 2. Korespondencja do Operatora
  1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Abonentów niniejszego Regulaminu należy kierować do Biura Obsługi Klienta na adres lub
  2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem ITL.PL, rezygnacje z Usługi prosimy kierować na adres:
 3. Inne
  1. W przypadku, gdyby jakieś postanowienie niniejszego regulaminu pozostawało w sprzeczności z treścią odrębnej pisemnej umowy zawartej pomiędzy Abonentem a Operatorem, postanowienie to należy uznać za nieobowiązujące.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2011 r.