hosting
wydajność i niezawodność wygoda bogate możliwości
szybkie łącza światłowodowe do kilku niezależnych operatorów (BGP4), własna serwerownia w Polsce, regularny backup, profesjonalna pomoc techniczna, potrójne zabezpieczenia antyspamowe i antywirusowe poczty, pewna infrastruktura wygodne zarządzanie serwerem - autorski panel: demo i kontem e-mail: demo, instalator skryptów WWW, Kreator Stron, 10-dniowy, bezpłatny okres testowy nieograniczona ilość domen, obsługa skryptów PHP4/5, Perl, Python, uWSGI, FastCGI, MySQL, PostgreSQL, cron, shell, własna subdomena ITL.pl, zarządzanie strefami DNS hostowanych domen, dostęp do logów serwera WWW, rozbudowane statystyki odwiedzalności, profesjonalne listy dyskusyjne
Biuro Obsługi Klienta
178507580
698651746
pon.-pt. 8:00-16:00
Email:
Pomoc techniczna
Email:
Http:// helpdesk
Dlaczego my?
 • Jesteśmy na rynku od 1997 roku
 • Wydajne serwery w Polsce
 • Indywidualne podejście do klienta
 • Profesjonalna pomoc techniczna
 • Wygodny panel administratora: demo
 • Bezpłatny okres testowy
 • Wygodny kreator stron: demo
 • Instalator darmowych skryptów WWW (WordPress, Joomla!, Drupal, phpBB, osCommerce, Moodle, SEO Panel i wiele innych)

Regulamin korzystania z usług hostingowych w systemie ITL.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. System usług hostingowych ITL.PL jest prowadzony przez firmę INTERTELE S.A. z siedzibą w Rzeszowie, al. T. Rejtana 10, zwaną dalej Operatorem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przed zamówieniem usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie na świadczenie usług w ramach systemu ITL.PL Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.
 3. Oferta nie jest skierowana do konsumentów (osób fizycznych zawierających Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową)

§2 Definicje

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy wyróżnione pogrubieniem będą miały następujące znaczenie:
 • Abonent - klient INTERTELE S.A.: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - który prawidłowo wypełnił Formularz zamówienia usługi na stronie http://www.itl.pl, lub jego drukowany odpowiednik.
 • Umowa - Umowa zawierana przez Abonenta z Operatorem, w ramach której Operator świadczy usługi hostingowe na rzecz Abonenta. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą wypełnienia i zatwierdzenia przez Abonenta Formularza zamówienia, co wiąże się z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu przez Abonenta. Umowa zawierana jest bezterminowo.
 • Usługa - Usługa realizowana przez Operatora polegająca na utrzymaniu w systemie Operatora witryny WWW i kont pocztowych Abonenta oraz na udostępnieniu Abonentowi narzędzi do samodzielnego zarządzania tymi zasobami. Usługa świadczona jest przez cały okres obowiązywania Umowy. Operator zaprzestaje świadczenia Usługi wraz z momentem rozwiązania Umowy.
 • Cennik usług - lista zawierająca ceny usług wchodzących w zakres usług systemu ITL.PL, wraz z listą ich parametrów technicznych(Specyfikacją techniczną), dostępna jest pod adresem http://cennik.itl.pl.
 • Okres testowy - Okres trwający do 10 dni zaczynający się od momentu założenia Usługi, w czasie którego Abonent może zapoznać się z charakterystyką działania zamawianej Usługi, nie ponosząc kosztów z tytułu świadczenia Usługi w wypadku rezygnacji z Usługi do końca Okresu testowego. Usługa świadczona w Okresie testowym może mieć nieco inne parametry oraz dodatkowe ograniczenia w stosunku do Specyfikacji technicznej Usługi.
 • Dane bilingowe - dane Abonenta pozwalające poprawnie wystawić przez Operatora fakturę z tytułu wykonania Usługi.
 • Formularz zamówienia - strony WWW dostępne w pod adresem http://www.itl.pl, na których Abonent podaje wymagane dane kontaktowe (w szczególności dane bilingowe, adres e-mail oraz login i hasło identyfikujące Abonenta w systemie informatycznym Operatora), określa podstawowe parametry Usługi, określa sposób płatności i zleca uruchomienie Usługi. Abonent wypełniając Formularz zamówienia i kierując wypełniony Formularz zamówienia do realizacji przez Operatora zawiera Umowę i wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Panel Administracyjny Usługi - strony WWW dostępne w pod adresem http://admin.itl.pl, na których Abonent może zarządzać parametrami i zasobami Usługi, aktualizować wymagane dane kontaktowe (w szczególności dane bilingowe, adres e-mail oraz hasło identyfikujące Abonenta w systemie informatycznym Operatora).
 • Okres reklamacyjny - okres 30 dni od momentu zablokowania Usługi i zasobów, do momentu nieodwracalnego usunięcia Usługi i zasobów z systemu informatycznego Operatora.

§3 Tryb uruchomienia usług

 1. Niezwłocznie po wypełnieniu przez Abonenta i skierowaniu do realizacji Formularza zamówienia, co wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zawarciem Umowy pomiędzy Abonentem a Operatorem, Operator podejmie niezbędne czynności w zakresie uruchomienia Usługi na okres testowy, na co Abonent akceptujący treść niniejszego Regulaminu wyraża zgodę. Do tych czynności zalicza się w szczególności wystawienie faktury proforma i wysłanie jej pocztą na adres podany w Formularzu zamówienia.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizowania Usługi zgodnie z jej Specyfikacją techniczną jest odnotowanie przez Operatora na swoim koncie bankowym terminowej wpłaty ze strony Abonenta, w wysokości kwoty określonej na fakturze proforma.
 3. Ostateczne uruchomienie Usługi zgodnie z jej Specyfikacją techniczną nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora potwierdzenia z banku dokonania stosownych płatności przez Abonenta.
 4. W terminie 5 dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty za fakturę proforma Operator wystawia fakturę VAT tytułem wykonania Usługi. Operator przesyła wystawioną fakturę VAT Abonentowi pocztą na adres wskazany w Formularzu zamówienia. Akceptując niniejszy Regulamin, Abonent upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu Abonenta.
 5. W przypadku braku otrzymania dowodu wpłaty do końca okresu testowego, Operator w trybie natychmiastowym wypowiada Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i zaprzestaje świadczenia Usługi. Dane przechowywane przez Abonenta na serwerach Operatora w ramach świadczonej Usługi zostają automatycznie skasowane.
 6. Punkty 1, 2, 3, 5, 6 niniejszego paragrafu, nie dotyczą usług objętych odrębną umową pisemną zawartą pomiędzy Abonentem a Operatorem.

§4 Tryb przedłużania Usługi

 1. Na 32 dni przed końcem ważności Usługi Operator informuje Abonenta o zbliżającym się końcu ważności Usługi. Informację tą Operator wysyła drogą e-mailową na adres wskazany w Formularzu zamówienia.
 2. Najwcześniej na 24 dni, a najpóźniej na 14 dni przed końcem ważności Usługi Operator wystawia fakturę VAT z 9-dniowym terminem płatności, tytułem przedłużenia ważności Usługi, według cennika usług ITL.PL obowiązującego w dniu wystawiania faktury. Operator wysyła fakturę VAT listem poleconym na adres Abonenta wskazany w Formularzu zamówienia.
 3. Warunkiem przedłużenia Usługi przez Operatora jest odnotowanie przez Operatora terminowej wpłaty ze strony Abonenta na konto bankowe Operatora, w wysokości określonej na fakturze VAT, wygenerowanej na kolejny okres abonamentowy, wybrany przez Abonenta w Formularzu zamówienia.
 4. W przypadku nieotrzymania opłaty za następny okres rozliczeniowy, Usługa na koniec opłaconego okresu jest blokowana wraz ze wszystkimi zasobami (konta e-mail) i przechodzi w 30 dniowy okres reklamacyjny.
 5. W przypadku nieotrzymania opłaty za następny okres rozliczeniowy do końca okresu reklamacyjnego, Usługa zostaje usunięta z systemu informatycznego Operatora, wraz ze wszystkimi zasobami (zawartość katalogów serwera, logi serwera, zawartość skrzynek e-mail, itd.).
 6. Punkty 4,5 niniejszego paragrafu, nie dotyczą usług objętych odrębną umową pisemną zawartą pomiędzy Abonentem a Operatorem.

§5 Świadczenie usług

 1. Operator nie utrzymuje serwisów o treści erotycznej, zawierających nielegalne oprogramowanie, zawierających treści niezgodne z polskim prawem, zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, nazistowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym. Operator zabrania także umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Operatora.
 2. W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego, wielkości miesięcznego limitu ruchu z lub do sieci Internet, określonego w Specyfikacji technicznej Usługi, Operator na początku następnego miesiąca wystawia fakturę VAT za ponadlimitowy ruch zgodnie z obowiązującym cennikiem. Abonent akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się terminowo opłacać faktury za ponadlimitowy ruch.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Korespondencja do Abonenta
  1. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej od Operatora do Abonenta będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany w Formularzu
  2. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie przesyłana przez Operatora do Abonenta na adres pocztowy zadeklarowany w Formularzu zamówienia.
 2. Korespondencja do Operatora
  1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Abonentów niniejszego Regulaminu należy kierować do BOK na adres lub
  2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem ITL.PL, rezygnacje z Usługi prosimy kierować na adres:
 3. Inne
  1. Operator może dokonywać zmian w Regulaminie i Cenniku usług. O zmianach Regulaminu lub Cennika usług oraz terminach ich wprowadzenia Operator informuje Abonenta z 30-dniowym wyprzedzeniem. W ciągu 30 dni od takiego zawiadomienia Abonent może wypowiedzieć świadczenie Usługi. W przypadku, gdy Abonent nie wypowie świadczenia Usługi w okresie 30 dni od takiego zawiadomienia, nowy Regulamin lub Cennik wiąże Abonenta od dnia następnego po upływie 30 dni od zawiadomienia Abonenta o zmianie Regulaminu lub Cennika.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.